โรงแรมแมวแคทเพอรี่ ภูเก็ต : เงื่อนไขและข้อตกลงใช้บริการ

โรงแรมแมวแคทเพอรี่ภูเก็ต:เงื่อนไขและข้อตกลง

โรงแรมแมวแคทเพอรี่ ภูเก็ต : เงื่อนไขและข้อตกลงใช้บริการ

แคทเพอรี่ยินดีต้อนรับน้องแมวทุกๆสายพันธ์ุ และเจ้าของทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีน้องแมว
แคทเพอรี่รบกวนเจ้าของทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการรับฝากเลี้ยงของเรา
และขอความร่วมมือปฏิบัติตาม เพื่อการดูแล และเข้าพัก อย่างสบายใจ

เวลาเช็คอินท์และเช็คเอ๊าท์:

เวลาเช็คอินท์ 14:00 น. และ เวลาเช็คเอาท์ 12:00 น.

ห้องห้องพักว่าง แมวสามารถเข้าห้องพักได้ก่อน และ เช็คเอ๊าท์ได้เกินจากเวลาที่กำหนด
หากห้องพักไม่ว่าง แมวสามารถรอที่พื้นที่ชมวิวโดยทางโรงแรมจะคอยดูแลและจัดสรรพื้นที่ให้ 

การเพิ่มวันเข้าพักจะขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันที่เจ้าของแจ้งความประสงค์จะเพิ่มวัน

การยืนยันห้องพักและเงื่อนไขค่าบริการ:- 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการละทิ้งบุ๊คกิ้ง และ การยกเลิกกระทันหัน ทางโรงแรมจะจัดเก็บเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันห้องพัก
และส่วนต่างที่เหลือจะเรียกเก็บในวันเช็คอินท์ 

ค่าบริการเรียกเก็บเป็นค่าเงินไทย (บาท)

วิธีการชำระเงิน: ทางโรงแรมยินดีรับการชำระเงิน แบบเงินสด, โอนชำระผ่านธนาคาร

หมายเหตุ: ค่าบริการจะนับตามวันปฎิทิน (ตั้งแต่เวลาเช็คอินท์ – เช็คเอ๊าท์ข้างต้น)
การเข้าฝากแมวก่อนเวลา หรือ รับช้ากว่าเวลามาตรฐาน เจ้าของแมวจะต้องแจ้งเวลาให้ทางโรงแรมทราบ 

การละทิ้งแมวไม่มารับกลับ:-  

หากเจ้าของแมวไม่มารับแมว ไม่ติดต่อแจ้งทางโรงแรม และทางโรงแรมไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้เป็นระยะเวลา 7 วัน
นับจากวันเช็คเอ๊าท์ โรงแรมแมวแคทเพอรี่ภูเก็ตมีสิทธิ์ในการจัดสรรแมว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ https://www.pmdu.go.th/animal-protection-act.
ทั้งนี้เจ้าของแมวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสรร และดำเนินคดีรวมถึงค่าปรับตามกฏหมาย

สุขภาพและสุขอนามัยของแมว:-  

เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีของแมว
ทางโรงแรมแมวแคทเพอรี่ภูเก็ตขอความร่วมมือเจ้าของแมวทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการฝากเลี้ยงดังนี้.

1. แมวที่รับฝากจะต้องได้รับวัคซีนประจำปีครบถ้วน โดยขอให้เจ้าของแมวแสดงสมุดฉีดวัคซีนให้ทางโรงแรมตรวจสอบ

2. แมวที่รับฝากต้องได้รับยาหยดหลังป้องกันเห็บหมัดและถ่ายพยาธิเป็นประจำ หรือต้องหยดหลังให้แมวก่อนเข้าพัก 2 วัน
**กรณีหยดเป็นประจำทุกเดือน ไม่ต้องหยดเพิ่มก่อนเช็คอินท์

3. แมวที่รับฝากจะต้องมีสุขภาพที่ดีและไม่เป็นโรคติดต่อ 

4. รับฝากแมวเฉพาะแมวที่เลี้ยงในระบบปิดเท่านั้น

5. ขอความร่วมมือเจ้าของตัดเล็บน้องแมวก่อนเข้าพัก

หมายเหตุ: ทางโรงแรมไม่รับฝากแมวเพศผู้ อายุเกิน 6 เดือน ที่ยังไม่ทำหมัน 

เจ้าของแมวจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เกี่ยวกับข้อระวังเป็นพิเศษ สุขภาพ สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาประจำ
ด้วยความจริง เพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและทันท่วงที

หากเกิดกรณีแมวเจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต ระหว่างเข้าพักที่โรงแรม เจ้าของแมวยินยอมให้ทางโรงแรมพาแมวไปสถานพยาบาล
เพื่อทำการตรวจสอบและรักษา โดยเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบรักษาพยาบาล ค่ายา และค่านำส่งกรณีฉุกเฉิน
**กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและทางโรงแรมแมวไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้
ทางโรงแรมจะนำแมวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุด

ทางโรงแรมแมวไม่มีนโยบายรับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตของแมวระหว่าเข้าพัก

เจ้าของแมวจะต้องเตรียม อาหาร ทรายแมว และสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะของน้องแมว มาพร้อมกับการเข้าพัก
ทางโรงแรมจะจัดเตรียม กระบะทรายแมว ชามอาหาร-น้ำ ไว้ให้ ห้องพักแมวทุกห้องมีปลั๊กไฟสำหรับน้ำพุแมว
** น้ำดื่มของแมว ทางโรงแรมจัดเตรียมเป็นน้ำกรองอย่างดี และเป็นน้ำดื่มเดียวกับที่คนรับประทาน
** ทรายแมวฟรีที่ทางโรงแรมจัดเตรียมให้เป็นทรายแมวไม้สนแคทเพอรี่

กรณีเจ้าของต้องการให้โรงแรมแมวจัดซื้อ อาหารแมว ทรายแมวและสิ่งของส่วนตัวอื่นๆ
สามารถแจ้งทางโรงแรมได้ตั้งแต่วันทำการจอง เพื่อให้ทางโรงแรมจัดเตรียมให้โดยค่าใช้จ่ายเจ้าของแมวจะเป็นผู้รับผิดชอบ

โรงแรมแมวจะทำการจัดส่งรูปภาพ คลิปวีดีโอ ให้กับเจ้าของแมว ในระหว่างที่แมวเข้าพัก
เจ้าของสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อวีดีโอคอลกับแมว ได้

เจ้าของแมวยินยอมรับผิดชอบการกระทำและพฤติกรรมของแมวในระหว่างที่แมวพักอาศัยอยู่ใน
บริเวณโรงแรมแมวแคทเพอรี่ภูเก็ต รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำ หรือ พฤติกรรมของแมวตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เจ้าของแมวรับรองว่าตนเป็นเเจ้าของแมวที่แท้จริง

เจ้าของและพนักงานของโรงแรมแมวแคทเพอรี่ภูเก็ต จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต ของแมว และความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำของแมว ขณะที่แมวเข้ารับบริการกับโรงแรมแมวแคทเพอรี่ภูเก็ต 

ทางโรงแรมมีสิทธิ์ปฏิเสธการนำสัตว์เข้ามาที่โรงแรมโดยไม่ต้องอธิบายหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

Leave a Reply